Joke Powered by - Funtoosh.com

Joke Category: Garam Masala (R)Joke No:  1214


What do you see in this picture? (Visual Joke)


Joke Powered by - Funtoosh.com