Joke Powered by - Funtoosh.com

Joke Category: Men & Women - Yeah baby!Joke No:  447


How do you Satisfy a Women, Everytime? (Visual Joke)


.

.

.

.

.


It's just 2 1/2 inches long and can satisfy any women?


Everytime...


.

.

.

.

.

.

.

.

.Joke Powered by - Funtoosh.com